Pluimvee Kuiken uitsn 1

Twilmij introduceert GENIAL Integral voor vleeskuikenvoeders

ma 02 okt 2017

Sinds het verbod op ‘’in feed’’ antibiotica in 2006 en het terugdringen van het curatieve gebruik van antibiotica is darmgezondheid een belangrijk aandachtsgebied voor de West-Europese vleeskuikenhouderij. Er is een nauw verband tussen darmgezondheid met strooiselkwaliteit, de incidentie van voetzoolleasies en technische resultaten. De economische schade bij een darmstoornis kan oplopen tot wel 5 ct. per kuiken, zeker als niet tijdig wordt ingegrepen.

De Eimeria soorten en Clostridium perfringens worden vaak genoemd als mogelijke veroorzakers van darmproblemen zoals coccidiose en necrotiserende enteritis (NE). Bij veel koppels vleeskuikens zorgen deze micro-organismen voor subklinische problemen zoals een verstoorde water/voer verhouding, wat nattere mest en een tegenvallende voederconversie. Het is aannemelijk dat de darmgezondheidsstatus ook een rol speelt bij het al of niet koloniseren van andere pathogene microben zoals E. coli (dooierrestontsteking) en Enterococcus caecorum (gewrichtsontsteking).

Het beheersen van darmgezondheid is daarom een belangrijk aandachtsgebied voor de vleeskuikenhouderij. Behalve voor management en (veterinaire) begeleiding, is ook belangrijke rol weggelegd voor de nutritionist van de vleeskuikenvoerproducent. De basis moet goed zijn; voordat voor één of meerdere producten wordt gekozen is het van belang het mengvoerfabricageproces, nutriëntvoorziening per leeftijdsfase (eiwit, mineralen!), toepassing van enzymen en coccidiostatica e.d. op orde te hebben. Vanuit de literatuur en eigen vleeskuikenproeven zijn combinaties van middellangketenvetzuren (vooral laurinezuur), lactylaten en gecoat butyraat de meest perspectiefvolle toevoegingen om de darmgezondheid te ondersteunen. Etherische oliën kunnen dit effect nog eens versterken. Toepassing van pre- en probiotica kan in bepaalde omstandigheden ook zinvol zijn (bijv. de eerste levensdagen), maar behoeft nog nader onderzoek.

In 2016 heeft Twilmij in samenwerking met Z.T.C. Leuven, GvP Emmen en Corbion een vleeskuikenproef uitgevoerd waarin is gekeken naar het effect van lactylaten al of niet gecombineerd met GENIAL Butygan (gecoat butyraat met oregano extract). 576 Ross 308 haantjes werden at random verdeeld over 36 grondhokken en 6 behandelingen. De proef kende een 2 x 3 opzet: (1) controle, (2) als 1. + 0.1% Aloapur CP, (3) als 1. + 0.2% Aloapur, (4) als 1. + GENIAL Butygan (0.1% in startvoeders en 0.05% in groei- en finish voeders), (5) als 2. + GENIAL Butygan en (6) als 3. + Genial BUTYGAN. De kuikens kregen een 3 fase voerprogramma met tarwe-soja-maïsgebaseerde voeders en nutriëntniveaus conform CVB. Om enige challenge te verkrijgen bevatten de voeders 2.5-5% rogge en werden geen enzymen en coccidiostatica toegevoegd. De kuikens werden gehuisvest met een praktijkconforme bezetting en hadden ad libitum de beschikking over voer en water. Gewichten, uitval en voeropname (per grondhok) werden vastgesteld op dag 1, 14, 28 en 39 dagen leeftijd, zodat per periode de daggroei, voeropname en voederconversie kon worden berekend. Op dag 21, 28 en 39 werd per grondhok het strooisel visueel beoordeeld en van een score voorzien. Ook werden voetzoolleasiescores uitgevoerd op dag 39. Op dag 28 werd een kuiken per hok gedood voor de bepaling van darmmorfologische parameters; ook werd darminhoud verzameld voor analyse van de microbiota.

Toevoeging van lactylaten verbeterde de voederconversie in de finish periode en de totale ronde numeriek (-/- 0.04) door een lagere voeropname. Het positieve effect van lactylaten op de voederconversie was het meest uitgesproken in de voeders met GENIAL Butygan (-/- 0.06); er was een tendens tot een interactie tussen lactylaten en GENIAL Butygan in de groeifase. De kuikens die GENIAL Butygan verstrekt kregen, hadden in het jejunum langere villi en diepere crypten. Zowel lactylaat als GENIAL Butygan toevoeging verbeterden de histologische darmscore, duidend op minder ontstekingscellen in de darm. De andere darmmorfologische parameters, uitval, strooiselkwaliteit en voetzoolleasiescore werden niet significant beïnvloed door één van de behandelingen. Interessant was het effect op de microbiota in de jejunum inhoud. De combinatie van lactylaten met GENIAL Butygan reduceerde het aantal eubacteria en lactobacilli. de voerbehandelingen hadden geen effect op de andere geanalyseerde microben.

Naast het enkelvoudige GENIAL Butygan heeft Twilmij op basis van deze nieuwe onderzoeksresultaten GENIAL Integral ontwikkeld waarin GENIAL Butygan is gecombineerd met lactylaten. Adviesdosering van GENIAL Integral is 0.25%, 0.20% en 0.15% in respectievelijk (pre)start, groei en afmestvoeders.

Voor meer informatie, neem contact op met Marien van den Brink, diernutritionist pluimvee. mvdbrink@twilmij.nl